Činnost Nejvyššího soudu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů


Nejvyšší soud je podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR (viz § 7 zákona č. 159/2006) a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Všichni soudci ČR, jejichž jména jsou zapsána do Centrálního registru oznámení, jenž sestavuje Ministerstvo spravedlnosti ČR, jsou povinni podávat oznámení na Nejvyšší soud periodicky ve lhůtách daných § 12 zákona o střetu zájmů. Oznámení se zasílají Nejvyššímu soudu pouze v písemné podobě na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 79/2017 Sb. Nejvyšší soud oznámení uchová až po dobu pěti let ode dne skončení výkonu funkce soudce. Oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců jsou neveřejná (viz § 14 odst. 3 zákona č. 159/2006), nelze se proto domáhat informací z nich ani pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Přístup k informacím, které jsou v jednotlivých oznámeních obsaženy, mají pouze subjekty přímo vyjmenované v § 14b odst. 3 zákona o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace k činnosti Nejvyššího soudu podle zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje soudcům vedoucí oddělení střetu zájmů Nejvyššího soudu Ing. Ivana Zámečníková, a to na telefonním čísle 541 593 581 nebo také prostřednictvím e-mailu
Ivana.Zamecnikova(zavináč)nsoud.cz.


Aktuální informace:

Nejvyšší soud zveřejňuje oficiální verze formulářů oznámení určené výhradně pro soudce vycházející z oficiální verze formulářů oznámení Ministerstva spravedlnosti.

12. června 2018 – Zveřejněna aktualizovaná Metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů ze dne 4. 5. 2018.


Všeobecné informace:

Oznámení se podává písemně Nejvyššímu soudu. Všem soudcům doporučujeme, aby se při zasílání oznámení řídili Všeobecnými informacemi a doporučeními ve věci zákona o střetu zájmů. Pokud jste tyto informace neobdrželi, rádi Vám je zašleme.

Oznamovací povinnosti soudce nezbavuje ani dlouhodobá pracovní neschopnost, či čerpání mateřské, rodičovské dovolené nebo dočasné zproštění výkonu funkce, s výjimkou soudců zproštěných výkonů funkce soudce na základě ustanovení § 99 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Oznámení se podává i v případech, kdy nenastala žádná oznamovací povinnost, tj. že oznámení je prázdné.

Zároveň upozorňujeme, že oznámení ve verzi interaktivního formuláře lze plnohodnotně používat pouze v programech Microsoft Excel verze 2007 a vyšší.


Jednotlivé druhy oznámení:

1. Výstupní oznámení

V případě, že došlo k ukončení výkonu funkce, má soudce povinnost podat výstupní oznámení - číslo tiskopisu OZ2, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost do Centrálního registru oznámení zapsalo Ministerstvo spravedlnosti, které má povinnost informovat soudce o zápisu do Centrálního registru oznámení jakožto i o datu, dokdy je povinen podat toto oznámení.


Výstupní oznámení
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ2Výstupní oznámení – ukončení výkonu funkce v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
OZ10Desatero pro vyplnění výstupního oznámení
-


2. 
Vstupní oznámení

Soudce, který
zahájil výkon funkce, je povinen podat vstupní oznámení - číslo tiskopisu OZ1, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byl zapsán Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení.

Ministerstvo spravedlnosti informuje soudce o zápisu do registru oznámení a o datu, dokdy je povinen podat oznámení.


Vstupní oznámení
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ1Vstupní oznámení
OZ11Desatero pro vyplnění vstupního oznámení
-


3. Průběžné oznámení

Průběžné oznámení za rok 2018 se podává ve lhůtě nejpozději do 30. června 2019. Informace a formuláře budou zveřejněny v dostatečném předstihu během prvního pololetí roku 2019.


Metodika a pokyny k vyplnění oznámení:


Metodika a pokyny
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ6Metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů
-
OZ7Pokyny k vyplnění oznámení (platné od 27. 4. 2018)
-
OZ8Nápovědy pro vyplnění oznámení veřejného funkcionáře
-
OZ9Návod na vyplňování Oddílu III. – část Věci nemovité
-Jakékoliv připomínky a podněty k formulářům prosím zasílejte na adresu:
Ivana.Zamecnikova(zavináč)nsoud.cz.Historie událostí:

Mimořádné oznámení podávané v termínu od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017


Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ4Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona
OZ7Pokyny k vyplnění oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích
(platné do 26. 4. 2018)
-


Mimořádné oznámení podávané v termínu do 30. 6. 2018


Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ5Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.
OZ12Desatero pro vyplnění oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.
-