JUDr. Roman Fiala - místopředseda Nejvyššího soudu

Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011.

Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011.
Od roku 1987 pracoval na Městském soudu v Brně a v roce 1989 se stal jeho soudcem. V roce 1993 nastoupil jako soudce na Krajský soud v Brně a v letech 2001–2002 byl jeho místopředsedou. Od roku 2002 do současnosti je soudcem Nejvyššího soudu v Brně. V roce 2003 byl jmenován předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2003 byl v rámci Nejvyššího soudu jmenován soudcem Zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech.

Přednáší pro soudce a notáře. Externě vyučuje na Právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzitě v Brně.

Je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a členem redakční rady časopisu Ad Notam.

Je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy a Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je předsedou komise pro rekodifikaci českého civilního procesu. Je Právníkem roku 2015 v oboru občanské právo. Je bez politické příslušnosti.

Od 21. února 2020 zastupuje předsedu soudu do doby, kdy bude řádně jmenován nástupce předchozího předsedy prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.

Publikační činnost:

- Přehled judikatury ve věcech dědických. ASPI, a.s., Praha 2006
- Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. C.H.Beck, Praha 2008, člen autorského kolektivu
- Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2009, člen autorského kolektivu
- Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. C.H.Beck, Praha 2009, člen autorského kolektivu
- Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář. 4. vydání. C.H.Beck, Praha 2010, člen autorského kolektivu
- Občanský zákoník IV, Dědické právo, 1. vydání, C.H.Beck, Praha 2015, vedoucí autorského kolektivu
- Povaha změny, Vyšehrad, Praha 2015, člen autorského kolektivu
- Na rozhraní, Vyšehrad, Praha 2016, člen autorského kolektivu