Povinně zveřejňované informace o subjektu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Úplný název povinného subjektu

Nejvyšší soud
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje činnost

Nejvyšší soud vznikl na základě článku 91 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Práce a fungování Nejvyššího soudu se řídí podle zákona O soudech a soudcích č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.


3. Organizační struktura

Nejvyšší soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Předseda a místopředseda jsou jmenováni prezidentem republiky.


dále viz. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Nejvyšší soud


Burešova 20
Brno 657 37
Česká republika

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Burešova 20


Brno 657 37
Česká republika

4.3. Úřední hodiny

Podatelna


ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN PODATELNY!
V souvislosti s rizikem nákazy koronavirem, byla upravena provozní doba podatelny pro osobní podání:
Pondělí a středa: 8:00—11:00


Provoz podatelny pro přijímání elektronických podání zůstává beze změn:
Pondělí až pátek: 7:30—16:00.

Nahlížení do spisu

Trestní kolegium (po předchozí domluvě):


Pondělí až pátek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Občanskoprávní a obchodní kolegium (po předchozí domluvě):
Úterý až čtvrtek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00


Žádosti o uznání cizího rozhodnutí (po předchozí domluvě):
Úterý až čtvrtek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Úřední hodiny pro styk s veřejností


Pondělí až pátek: 7:3016:00

4.4. Telefonní čísla

Ředitel kanceláře předsedy soudu:

Mgr. Aleš Pavel


+420 541 593 148
+420 606 715 733

Informace o probíhajících soudních řízeních u Nejvyššího soudu

Hana Hálová


+420 541 593 413

Bc. Monika Němcová


+420 541 593 383

Tiskový mluvčí

Mgr. Petr Tomíček


+420 541 593 162
+420 778 751 571

Ředitel správy soudu

Ing. Roman Krupica


+420 541 593 267

Ekonomické oddělení:
+420 541 593 462
+420 541 593 286
+420 541 593 461

Správce majetku:
+420 541 593 570

4.5. Čísla faxu

Číslo faxu podatelna:


+ 420 541 213 493

Ředitel správy soudu


+ 420 541 213 493

4.6. Adresa internetové stránky

www.nsoud.cz


4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@nsoud.cz

ID datové schránky: kccaa9t


4.8. Další elektronické adresy

Ředitel kanceláře předsedy soudu:

Mgr. Aleš Pavel


e-mail: Ales.Pavel@nsoud.cz

Tiskový mluvčí:

Mgr. Petr Tomíček


e-mail: Petr.Tomicek@nsoud.cz

Ředitel správy soudu:

Ing. Roman Krupica


e-mail: Roman.Krupica@nsoud.cz5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 32723641/0710

Účet Nejvyššího soudu je veden u České národní banky, pobočky Brno.


6. IČ

IČ: 48510190


7. DIČ

Není uvedeno - Nejvyšší soud není plátcem daně z přidané hodnoty.


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Rozvrh práce

Rozvrh práce

Jednací řád

Jednací řád

Kancelářský a spisový řád

Kancelářský a spisový řád

Organizační řád

Organizační řád

8.2. Rozpočet

Rozpočty za rok 2010 - 2018


9. Žádosti o informace

Žádosti na Nejvyšší soud lze podávat telefonicky na tel:

Hana Hálová – referentka informační kanceláře
tel: +420 541 593 413

Bc. Monika Němcová – referentka informační kanceláře


tel: +420 541 593 383

Mgr. Petr Tomíček – tiskový mluvčí
tel: +420 541 593 162
Mobil: +420 778 751 571

Elektronickou poštou na e-mail: podatelna@nsoud.cz

Prostřednictvím datové schránky kccaa9t

Písemně na podatelnu Nejvyššího soudu:

Nejvyšší soud


Burešova 20
657 37 Brno

nebo faxem: +420 541 213 493

Formulář pro podávání žádostí

Formulář žádosti o poskytnutí informací.doc

Osobně je možné si vyzvednout formulář také na podatelně Nejvyššího soudu.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), může každý požádat o poskytnutí informací. Nejvyšší soud ČR poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost může být podána ústně, tj. i telefonicky, nebo písemně a to i elektronicky nebo telefaxem.

Ústně (i telefonicky) podané žádosti se vyřizují neformálně a není o nich vedena evidence. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li ji za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

Postup při podávání písemné žádosti je upraven v § 14 zákona č. 106/1999 Sb. Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nejvyššímu soudu České republiky a že se žadatel domáhá informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba dále uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace je 15 dnů a začíná běžet ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění na Nejvyšší soud České republiky. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit nejvýše o 10 dnů.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Nejvyšší soud České republiky nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace. Trvá-li žadatel na přímém vyřízení žádosti, Nejvyšší soud mu ji poskytne.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Nejvyšší soud žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Nejvyšší soud rozhodne o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Nejvyššího soudu České republiky, ten žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.

Pokud Nejvyšší soud České republiky žádosti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Zákon č. 106/1999 Sb. stanoví omezení práva na poskytnutí informace v ustanoveních § 7 až § 12, přičemž povinný subjekt, Nejvyšší soud, zejména neposkytne informace o probíhajícím trestním řízení a o rozhodovací činnosti soudů.

V některých případech požaduje Nejvyšší soud poplatky za poskytnutí informací, které vyžadují rozsáhlé vyhledávání, případně jsou s poskytnutím informace spojené zvýšené náklady.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání – a to nejen v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod. na podatelně soudu, elektronicky na adresu podatelna@nsoud.cz nebo prostřednictvím datové schránky kccaa9t, podrobněji viz. bod 9.


11. Opravné prostředky

Odvolání proti odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Pokud Nejvyšší soud České republiky žádosti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, o němž rozhodne předseda Nejvyššího soudu.


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat písemně nebo ústně žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení dle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a rozhoduje o ní předseda Nejvyššího soudu.


12. Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informací.doc

Formulář pro uznání rozvodu.docx

Formulář pro popření otcovství.docx


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Viz. Rozhodovací činnost:

Rozhodovací činnost - Vyhledávání rozhodnutí a stanovisek

Rozhodovací činnost - Dovolání v trestních věcech

Rozhodovací činnost - Řízení o dovolání podle OSŘ

Rozhodovací činnost - Další řízení v civilních věcech

Rozhodovací činnost - Stížnost pro porušení zákona

Rozhodovací činnost - Uznávání cizích rozhodnutí

Rozhodovací činnost - Důležité právní předpisy

Rozhodovací činnost - Nahlížení do spisu

Rozhodovací činnost - Metodika k § 2958 o z.


14. Předpisy


14.1. Nejdůležitější používané předpisy

dále viz. Rozhodovací činnost – Důležité právní předpisy


14.2. Vydané právní předpisy

Nejvyšší soud nevydává žádné právní předpisy.


15. Úhrady za poskytování informací

Nejvyšší soud může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011.

Sazebník poplatků


16. Licenční smlouvy


16.1. Vzory licenčních smluv

Nejvyšší soud nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.


16.2. Výhradní licence

Nejvyšší soud nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Nejvyššího soudu v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších jsou uveřejněny zde:

Výroční zprávy