Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Ročenka Nejvyššího soudu 2020

Každým rokem se Nejvyšší soud snaží na přelomu zimy a jara co nejrychleji vydat Ročenku rekapitulující jeho činnost v roce minulém. Zatímco podklady pro tištěnou verzi byly v předposledním březnovém týdnu předány tiskárně, elektronická verze Ročenky Nejvyššího soudu 2020 je už hotova, včetně anglického překladu. Proto jsme ji umístili již nyní na webové stránky. Vedle základních informací o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, různých statistik doplněných grafy, obsahuje Ročenka například také seznamy soudců i soudců–stážistů a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení ze správy soudu. Přejeme všem příjemné a poučné čtení.
Ročenka Nejvyššího soudu 2020

Aktuální dění

Časopis SOUDCE 7–8: Rozhovor s JUDr. Petrem Šukem

Místopředsedou Nejvyššího soudu se Petr Šuk stal 17. 2. 2021. Jeho cílem je, aby byla tato nejvyšší soudní instance efektivní, kvalitní a silná. Považuje za nezbytné změnit parametry dovolacího řízení, otevřít diskusi o potřebnosti a roli Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, spolupracovat při řešení celojustičních otázek s krajskými a vrchními soudy, stejně tak jako s Ministerstvem spravedlnosti, a jednat o způsobu tvorby nových systemizačních pravidel. Jako potřebnou vidí vyšší míru aktivity justice při prezentaci jejich úspěchů a v neposlední řadě jasně identifikuje klíčové problémy českého soudnictví. Podrobněji o tom všem hovoří v rozhovoru pro letní dvojčíslo časopisu Soudce.

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 8. září 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 8. září 2021, jsou součástí této tiskové zprávy.

Vedení Nejvyššího soudu jednalo s poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívili ve středu 8. září Nejvyšší soud. Navázali tak na tradici pravidelných informativních schůzek, na kterých obě strany vzájemně diskutují o aktuálních problémech justice, hovoří o tom, na čem právě pracují, objasňují si své priority a také další plány do budoucna. Obvykle k podobným setkáním dochází jednou za rok či dva, kvůli koronavirové situaci byla tentokrát prodleva poněkud delší, tříletá.

Vzájemnou spolupráci je třeba neustále rozvíjet, a to na všech úrovních, shodli se předsedové Nejvyšších soudů České a Slovenské republiky

Předsedové Nejvyšších soudů České a Slovenské republiky Petr Angyalossy a Ján Šukuta opět pokračují v tradici společných pracovních setkání, kterou v nedávné době načas přerušila pandemie. V úterý 7. září se setkali v sídle Nejvyššího soudu Slovenské republiky v Bratislavě. Mimo jiné se při té příležitosti poprvé oficiálně setkali také místopředsedové obou soudů, za českou stranu Petr Šuk a jeho slovenská kolegyně Andrea Moravčíková.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 7/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 22. října 2021.

Obsah zelené sbírky 1–7/2021