Podatelna Nejvyššího soudu

Veškerá podání, určená Nejvyššímu soudu (dále jen „NS“), je třeba adresovat podatelně, případně elektronické podatelně NS (dále jen „podatelna“). Komunikace mimo podatelnu není zanesena do informačního systému NS, tudíž není evidována. E-mailové adresy zaměstnanců NS nejsou určeny pro příjem podání vyhrazených NS, takovou adresou je elektronická adresa podatelny (podatelna@nsoud.cz). Podatelna přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální i v analogové podobě.

Dotazy týkající se provozu podatelny

Dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou (e-mail, datová schránka) případně poštovní adresu NS.

Přehled informací o provozu podatelny a o podmínkách příjmu podání, které zde naleznete:
1. Informace o příjmu podání v analogové (listinné) podobě
2. Informace o příjmu podání v digitální (elektronické) podobě
3. Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě
4. Podávání datových zpráv a dokumentů na přenosných technických nosičích dat
5. Podepisování datových zpráv a dokumentů
6. Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb vytvářejících důvěru
7. Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu
8. Zasílání informačních dopisů


1. Informace o příjmu podání v analogové (listinné) podobě  

Adresa pro příjem osobních podání - poštovní adresa NS:

Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno
Česká republika

Úřední hodiny podatelny NS:

Pondělí až pátek: 7:30—16:00.


2. Informace o příjmu podání v digitální (elektronické) podobě  

Podání v elektronické podobě je možné zasílat NS 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny NS. Podatelna zpracovává veškeré elektronické datové zprávy doručené do podatelny za předpokladu, že splňují níže uvedené technické podmínky.

Podatelna NS přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

A. Na elektronickou adresu (e-mail): podatelna@nsoud.cz

B. Prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky NS - kccaa9t
Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/.

3. Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě  

Podatelna NS přijímá v souladu s § 2 odst. 2 a 4 instrukce Ministerstva spravedlnosti České republiky (dále jen „MSp“) ze dne 17. 4. 2013, č. j. 133/2012-OD-ST, kterou se upravuje jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových zpráv a dokumentů v nich obsažených, podání a jejich přílohy v elektronické podobě, doručené na elektronickou adresu (e-mail) nebo prostřednictvím datové schránky, POUZE v textových datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, ISDOC, ISDOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.

4. Podávání datových zpráv a dokumentů na přenosných technických nosičích dat  

Podatelna NS, rovněž v souladu s výše citovanou instrukcí MSp, přijímá datové zprávy a dokumenty na přenosných technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk. Na technických nosičích dat je možno dále podávat zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, jež pro svou velikost nelze zaslat NS jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba NS zaslat průvodní podání v listinné podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týká.
Dále podatelna NS přijímá datové formáty externích elektronických podpisů, elektronických pečetí a časových razítek, zejména datové formáty P7B, P7C, P7F, P7M, P7S, PK7 a TST.

UPOZORNĚNÍ:
Dokumenty zaslané NS v jiném než povoleném formátu v souladu s § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, se považují za nedodané. NS dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. Pokud z přijaté elektronické zprávy lze zjistit elektronickou adresu podatele, je o tomto podatel vyrozuměn.

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument škodlivý kód, tj. počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému NS (např. viry, trojský kůň atp.), nevyžádaná obchodní sdělení (sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, tzv. spamy) apod., považuje se takové elektronické podání v souladu s § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a NS je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto je podatel vyrozuměn, je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Na spamy se neodpovídá.

Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání a ke které věci se vztahují, se považují v souladu s § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a NS je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto je podatel vyrozuměn, je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.

Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. Podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, se považuje v souladu s § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a NS je dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je o tomto podatel vyrozuměn.

Maximální celková velikost datových zpráv zasílaných e-mailem, včetně vložených dokumentů, je 10 MB. U datových zpráv zasílaných prostřednictvím datové schránky je maximální velikost 20 MB. Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, není datová zpráva NS vůbec doručena.

Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem, ve kterém je podepisující osoba označena pseudonymem, je na toto podání v elektronické podobě nahlíženo, v souladu s § 15 instrukce MSp ze dne 17. 4. 2013, č. j. 133/2013-OD-ST, kterou se upravuje jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových zpráv a dokumentů v nich obsažených, jako by nebylo podepsáno. O tomto je podatel vyrozuměn, pokud z přijaté elektronické datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu podatele. Tento postup se nepoužije u datových zpráv doručených prostřednictvím datové schránky.

5. Podepisování datových zpráv a dokumentů  

Podání zaslaná NS v elektronické podobě musí být v souladu s procesními předpisy např. § 42 odst. 1 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, aj., a v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, podepsána uznávaným elektronickým podpisem, tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, které je učiněno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, a nebo nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, tedy zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem; v takovém případě musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Podání podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze učinit mimo jiné v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a stížnosti podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

6. Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb vytvářejících důvěru  

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb vytvářejících důvěru:

- První certifikační autorita, a. s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČO 26439395
www: http://www.ica.cz/
e-mail: info@ica.cz

- Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČO 47114983
www: http://www.postsignum.cz/
e-mail: postsifnum@cpost.cz

- eIdentity, a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČO 27112489
www: http://www.eidentity.cz/
e-mail: info@eidentity.cz

- Národní certifikační autorita, Na Vápence 14, Praha 3, 130 00, IČO 72054506
www: http://www.narodni-ca.cz/
e-mail: epodatelna@szrcr.cz

Certifikáty vydané zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb vytvářejících důvěru musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS), a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) č. 2015/1505 ze dne 8. 9. 2015, stanovujícím technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení eIDAS. Ověření certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS je možné v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

7. Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu  

Podateli se potvrzuje přijetí elektronického podání v souladu s § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu podatele. Potvrzení o přijetí datové zprávy odesílá informační systém centrální podatelny (automat), nebo prostřednictvím informační systému NS pracovník oddělení evidence a podatel může obdržet tyto potvrzující datové zprávy (e-maily):

1. Podatel datové zprávy (e-mailu) je informován (automatem) na e-mail o přijetí datové zprávy potvrzující zprávou. Informaci o přijetí této datové zprávy obdrží podatel zpravidla během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání NS. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

2. Podatel datové zprávy (e-mailu) je informován pracovníkem oddělení evidence prostřednictvím informačního systému NS na e-mail, poté, co je jeho podání zpracováno a zaevidováno do informačního systému NS, o přidělení datové zprávy nebo dokumentů v ní obsažených ke konkrétní spisové značce NS.

3. Podatel datové zprávy (e-mailu) je dále informován (automatem) na e-mail o výsledku ověřování elektronických podpisů a elektronických pečetí, elektronických časových razítek, platnosti certifikátu apod. E-mail je zaslán jen v případě, vyskytne-li se u datové zprávy zaslané e-mailem nějaký problém.

U datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek odchází podateli vyrozumění do datové schránky od pověřeného pracovníka NS pouze v případech, kdy byla datová zpráva NS zaslaná omylem, nebo vznikl-li nějaký problém při zpracování této datové zprávy, např. NS byl doručen poškozený dokument, který se nepodařilo zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem apod.

8. Zasílání informačních dopisů  

V agendách Cdo, ICdo, NSČR, Tz, Tdo je podateli (dovolateli, jinému účastníkovi nebo jeho právnímu zástupci) zaslán pověřeným zaměstnancem NS informační dopis, a to prostřednictvím datové schránky nebo poštou (v případě, že podatel datovou schránku nemá), o zaevidování dokumentu (spisu) pod spisovou značkou a přidělení věci konkrétnímu senátu podle platného rozvrhu práce. Povinnost zaslat informační dopis není žádným právním předpisem stanovena a nelze se jeho zaslání domáhat.