VRCHOLNÉ ORGÁNY JUSTICE


Ústavní soud
Nejvyšší správní soud
Ministerstvo spravedlnosti (Seznam soudů a soudců. Vyhledávání v obchodním a insolvečním rejstříku. Informace o průběhu soudních řízení. Elektronická úřední deska soudů. Seznam soudních znalců a tlumočníků.)
Nejvyšší státní zastupitelství

MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ INSTITUCE
Soudní dvůr Evropské unie (se sídlem v Lucemburku)
Evropský soud pro lidská práva (orgán Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku)
Mezinárodní soudní dvůr (orgán Organizace spojených národů se sídlem v Haagu)
Stálý rozhodčí soud (nejstarší instituce pro řešení mezinárodních sporů se sídlem v Haagu)
Mezinárodní trestní soud (se sídlem v Haagu)
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (se sídlem v Haagu)
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (se sídlem v Arushe, Tanzánie)

VRCHOLNÉ ORGÁNY JUSTICE V ZAHRANIČÍ
Nejvyšší soud Slovenské republiky (se sídlem v Bratislavě)

PRÁVNÍ PŘEDPISY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
Portál veřejné správy (Vyhledávání v aktuálním znění právních předpisů Sbírky zákonů.)
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv (Stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách Ministerstva vnitra)
Právo Evropské unie (Vyhledávání v právních předpisech Evropské unie.)

PROFESNÍ KOMORY
Česká advokátní komora
Notářská komora České republiky
Exekutorská komora České republiky