Podávání stížností k Nejvyššímu soudu

Podle zákona č. 6/2002 Sb.,o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudu ve znění pozdějších předpisů, se mohou na předsedu Nejvyššího soudu se stížnostmi, týkají-li se průtahů řízení, nevhodného chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, asistenty a dalšími zaměstnanci Nejvyššího soudu, nebo předsedou vrchního soudu, obracet fyzické a právnické osoby (dále jen „stěžovatel“). Právnická či fyzická osoba, která není účastníkem řízení, může podat stížnost v případě, že má zájem na tom, aby řízení probíhalo plynule a bez průtahů.

V případě podání stížnosti u orgánu státní správy soudu, kterému nepřísluší její vyřízení, postoupí stížnost neprodleně k vyřízení příslušnému orgánu.

Podáním stížnosti se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti. Stěžovateli nesmí podání stížnosti způsobit újmu; to neplatí v případě, že obsahem podání se stěžovatel dopustí trestného činu nebo přestupku.

Způsoby podání stížnosti
Stížnosti lze podat poštou, elektronicky na adresu: podatelna@nsoud.cz, prostřednictvím datové schránky, ústně, nebo v úředních hodinách v písemné formě na podatelně Nejvyššího soudu. Za ústní stížnost nelze považovat stížnost podanou pouze telefonicky. Zda jde o stížnost, se posuzuje podle obsahu podání bez ohledu na to, jak bylo označeno.

Doporučené náležitosti stížnosti
Ve stížnosti je třeba uvést všechny důležité údaje o řízení. Těmito údaji jsou zpravidla:
- jméno a příjmení účastníka řízení,
- adresa stěžovatele nebo jeho doručovací adresa,
- spisová značka řízení,
- označení soudu,
- dobu, od kdy dochází k průtahům v řízení, nebo kdy došlo k nevhodnému chování soudních osob/narušování důstojnosti soudního řízení,
- v čem stěžovatel spatřuje průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudních osob/narušování důstojnosti soudního řízení,
- čeho se stěžovatel domáhá podáním stížnosti,
- datum stížnosti,
- podpis stěžovatele.

Nejsou vyřizována podání anonymní, za něž se považují písemnosti, které nejsou podepsány, nebo opatřeny elektronickým ověřeným podpisem a neobsahují uvedení doručovací adresy.

Poplatky
Při podání stížnosti nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky.

Postup řízení
Postup řízení při vyřizování stížností upravuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů v §§ 164 – 174.

Stížnost musí být vyřízena ve lhůtě dvou měsíců a jedná-li se o stížnost na průtahy v řízení, do jednoho měsíce ode dne doručení orgánu státní správy Nejvyššího soudu České republiky, přičemž v této lhůtě musí být stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn. Tato lhůta může být prodloužena jen ze zákonných důvodů, tj. nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro její vyřízení (§ 173 odst. 2 zákona). O tom, že stížnost nelze vyřídit ve stanovené lhůtě, musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.

Je-li v téže věci stěžovatelem podána další stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, není třeba ji prošetřovat.

Opravné prostředky
V případě, že stěžovatel nesouhlasí se způsobem, jakým předseda Nejvyššího soudu vyřídil stížnost na nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti soudního řízení, může stěžovatel v téže věci požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR o prošetření. Opravný prostředek proti způsobu vyřízení stížnosti na průtahy v řízení zákon neupravuje, a to z toho důvodu, že účastník může k dosažení projednání věci v přiměřené lhůtě využít jiný procesní prostředek, a to návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu.