Povinně zveřejňované informace o subjektu


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


1. Úplný název povinného subjektu

Nejvyšší soud


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje činnost

Nejvyšší soud vznikl na základě článku 91 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Práce a fungování Nejvyššího soudu se řídí podle § 14 zákona O soudech a soudcích č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.


3. Organizační struktura

Nejvyšší soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Předseda a místopředseda jsou jmenováni prezidentem republiky.
dále viz. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Nejvyšší soud
Burešova 20
Brno 657 37
Česká republika

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Burešova 20
Brno 657 37
Česká republika

4.3. Úřední hodiny
Podatelna
Pondělí až pátek: 7:30 – 16:00

Nahlížení do spisu
Trestní kolegium (nahlížení do spisu po předchozí domluvě):
Pondělí až pátek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Občanskoprávní a obchodní kolegium (nahlížení do spisu po předchozí domluvě):
Úterý až čtvrtek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Žádosti o uznání cizího rozhodnutí (nahlížení do spisu po předchozí domluvě):
Úterý až čtvrtek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Úřední hodiny pro styk s veřejností
Pondělí až pátek: 7:30—16:00

4.4. Telefonní čísla
Ředitel kanceláře předsedy soudu:
Mgr. Aleš Pavel
+420 541 593 148
+420 606 715 733

Informace o probíhajících soudních řízeních u Nejvyššího soudu
Referentky informační kanceláře
+420 541 593 413
+420 541 593 383

Tisková mluvčí
Bc. Gabriela Tomíčková
+420 541 593 162

Ředitel správy soudu
Ing. Roman Krupica
+420 541 593 267

Ekonomické oddělení:
+420 541 593 462
+420 541 593 286
+420 541 593 461

Správce majetku:
+420 541 593 570

Číslo faxu podatelny:
+ 420 541 213 493

Další kontaktní údaje

4.5. Adresa internetové stránky
www.nsoud.cz

4.6. Adresa podatelny
Nejvyšší soud
Burešova 20
Brno 657 37
Česká republika

4.7. Elektronická adresa podatelny
podatelna@nsoud.cz

Informace o příjmu podání

Další kontaktní údaje

4.8. Datová schránka
ID datové schránky: kccaa9t


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 32723641/0710
Účet Nejvyššího soudu je veden u České národní banky, pobočky Brno.


6. IČ

IČ: 48510190


7. DIČ

Nejvyšší soud je plátcem daně z přidané hodnoty pouze na ubytovací služby. Pro účely výkonu soudnictví a správy Nejvyššího soudu není Nejvyšší soud plátcem DPH.


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Rozvrh práce
Rozvrh práce

Jednací řád
Jednací řád

Kancelářský a spisový řád
Kancelářský a spisový řád

Organizační řád
Organizační řád

Etický kodex
Etický kodex

Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu

8.2. Rozpočet
Rozpočet NS naleznete po zadání IČ na tomto odkazu:
Monitor Státní pokladna


9. Žádosti o informace

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), je podrobně upraven v oddíle „Pro veřejnost a média » Poskytování informací ze zákona č. 106-1999 Sb.“.

Jednoduché žádosti o informace (např. žádost o sdělení spisové značky rozhodnutí, o němž informují média) mohou být podány ústně (telefonicky) oslovením tiskového mluvčího či poradce pro otázky zák. č. 106/1999 Sb. U žádostí, které nemohou být vyřízeny telefonicky, je nutné podání písemné žádosti.

Mimo postupu podle informačního zákona je možné se obrátit s dotazy na stav řízení (telefonicky) či s žádostí o lustraci řízení u Nejvyššího soudu (písemně) na informační kancelář Nejvyššího soudu.

Podle organizačního řádu Nejvyššího soudu je příslušné k vyřizování žádosti podle informačního zákona oddělení styku s veřejností.

Referentky informační kanceláře (pro telefonické žádosti a dotazy na stav řízení)
tel: +420 541 593 413
tel: +420 541 593 383

Bc. Gabriela Tomíčková – tisková mluvčí
tel: +420 541 593 162
Mobil: +420 778 751 571

Poradce pro otázky zák. č. 106/1999 Sb.
tel.: +420 541 593 518


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod. na podatelně soudu, elektronicky na adresu podatelna@nsoud.cz nebo prostřednictvím datové schránky kccaa9t.

Pro zahájení komunikace s Nejvyšším soudem je nutné využít některou z jeho uvedených oficiálních adres, nikoli pracovní kontakt některého z funkcionářů, soudců či zaměstnanců Nejvyššího soudu.


11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy
dále viz Rozhodovací činnost – Důležité právní předpisy

11.2. Vydané právní předpisy
Nejvyšší soud nevydává žádné právní předpisy


12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nejvyšší soud může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011.

Sazebník poplatků

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu
Nadřízený orgán za poslední dva roky nerozhodoval o žádné stížnosti na výši úhrady za poskytnutí informací.


13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv
Nejvyšší soud nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence
Nejvyšší soud nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Nejvyššího soudu v oblasti poskytování informací podle § 18 informačního zákona jsou uveřejněny zde:
Výroční zprávy