Podatelna Nejvyššího soudu

Veškerá podání, určená Nejvyššímu soudu (dále jen „NS“), je třeba adresovat podatelně, případně elektronické podatelně NS (dále jen „podatelna“). Komunikace mimo podatelnu není zanesena do informačního systému NS, tudíž není evidována. E-mailové adresy zaměstnanců NS nejsou určeny pro příjem podání vyhrazených NS, takovou adresou je elektronická adresa podatelny (podatelna@nsoud.cz). Podatelna přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální i v analogové podobě.

Dotazy týkající se provozu podatelny

Dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou (e-mail, datová schránka) nebo poštovní adresu NS.

Přehled informací o provozu podatelny a o podmínkách příjmu podání, které zde naleznete:
1. Informace o příjmu podání v analogové (listinné) podobě
2. Informace o příjmu podání v digitální (elektronické) podobě
3. Přijímané formáty datových zpráv
4. Přijímání datových zpráv na přenosných technických nosičích dat
5. Podepisování datových zpráv a dokumentů
6. Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb vytvářejících důvěru
7. Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu
8. Zasílání informačních dopisů


1. Informace o příjmu podání v analogové (listinné) podobě  

Adresa pro příjem osobních podání – poštovní adresa NS:

Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno
Česká republika

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí až pátek 7:30 – 16:00 hodin


2. Informace o příjmu podání v digitální (elektronické) podobě  

Podání v elektronické podobě je možné zasílat NS 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny. Podatelna zpracovává veškeré elektronické datové zprávy doručené do podatelny za předpokladu, že splňují níže uvedené technické podmínky.

Podatelna přijímá podání v digitální (elektronické) podobě zaslaná:

A. Na elektronickou adresu (e-mail): podatelna(zavináč)nsoud.cz
B. Prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky NS – kccaa9t

3. Přijímané formáty datových zpráv  

Podatelna přijímá datové zprávy prostřednictvím ISDS v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání provozování ISDS, ve znění pozdějších předpisů, přijímá podatelna datové zprávy doručené do datové schránky NS ve formátech:

pdf, PDF/A, xml, fo, zfo, html, htm, odt, ods, odp, txt, csv, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpg, mpeg, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, mp4, m4s, mp4p, mp4v, isdoc, isdocx, edi, dwg, shp, dbf, shx, prj, gix, sbn, sbx, dgn, gml, gfs, xsd, heic, heif, zip, asics, scs, asice, sce.

Podání zaslaná na elektronickou adresu NS přijímá podatelna ve formátech:

pdf, PDF/A, doc, docx, xls, xlsx, xml, fo, zfo, ppt, pptx, rtf, txt, isdoc, isdocx, jpg, zip, rar.

Podání zaslaná vyplněním webového formuláře přijímá podatelna ve formátech:

pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf, txt.

Dále podatelna přijímá datové formáty externích elektronických podpisů, elektronických pečetí a časových razítek, zejména datové formáty cer, der, crt, tsr, p7b, p7c, p7f, p7m, p7s, pk7, tst.

4. Přijímání datových zpráv na přenosných technických nosičích dat  

Podatelna rovněž v souladu s výše citovanou vyhláškou přijímá datové zprávy a dokumenty na přenosných technických nosičích dat CD, DVD a USB flash disk.
Spolu s technickým nosičem dat je třeba NS zaslat průvodní podání v listinné podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týká. Technický nosič dat se nevrací, zůstává součástí spisu, příp. se skartuje.

UPOZORNĚNÍ:

- V případě zjištění, že podání je neúplné, nečitelné, obsahuje škodlivý kód nebo je v nepřípustném formátu, v souladu s § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, pokud je NS schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, NS dokument dále nezpracovává. Dokument NS dále nezpracovává i v tom případě, není-li schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný a nečitelný.

- Na nevyžádanou elektronickou poštu (sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů apod.), tzv. SPAM a anonymní podání NS neodpovídá.

- Komunikace prostřednictvím e-mailu je považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat i s tím, že datová zpráva nemusí být podatelně doručena. Maximální celková velikost datových zpráv zasílaných e-mailem, včetně vložených dokumentů, je 20 MB. U datových zpráv zasílaných prostřednictvím datové schránky je maximální velikost 100 MB. Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, není datová zpráva NS vůbec doručena.

5. Podepisování datových zpráv a dokumentů  

Podání zaslaná NS v elektronické podobě musí být v souladu s procesními předpisy např. § 42 odst. 1 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, aj., a v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, podepsána uznávaným elektronickým podpisem, tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, které je učiněno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, anebo nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, tedy zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem; v takovém případě musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Podání podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze učinit mimo jiné v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a stížnosti podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

6. Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb vytvářejících důvěru  

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb vytvářejících důvěru:

- První certifikační autorita, a. s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČO 26439395
www: https://www.ica.cz
e-mail: info(zavináč)ica.cz

- Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČO 47114983
www: https://www.postsignum.cz
e-mail: postsifnum(zavináč)cpost.cz

- eIdentity, a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČO 27112489
www: https://www.eidentity.cz
e-mail: info(zavináč)eidentity.cz

- Národní certifikační autorita, Na Vápence 14, Praha 3, 130 00, IČO 72054506
www: https://www.narodni-ca.cz
e-mail: epodatelna(zavináč)szrcr.cz

Certifikáty vydané zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb vytvářejících důvěru musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS), a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) č. 2015/1505 ze dne 8. 9. 2015, stanovujícím technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení eIDAS. Ověření certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS je možné v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách https://tsl.gov.cz.

7. Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu  

Doručení datové zprávy zaslané na elektronickou adresu NS se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Odesílatel může obdržet tyto potvrzující datové zprávy (e-maily):

A. Odesílatel datové zprávy (e-mailu) je informován (automatem) na e-mail o přijetí datové zprávy potvrzující zprávou. Informaci o přijetí této datové zprávy obdrží odesílatel zpravidla během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání NS. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje ISDS.

B. Odesílatel datové zprávy (e-mailu) je informován pracovníkem oddělení evidence a podatelny prostřednictvím informačního systému NS na e-mail, poté, co je jeho podání zpracováno a zaevidováno do informačního systému NS, o přidělení datové zprávy nebo dokumentů v ní obsažených ke konkrétní spisové značce NS.
U datové zprávy zaslané prostřednictvím ISDS odchází odesílateli vyrozumění do datové schránky od pověřeného pracovníka NS pouze v případech, kdy byla datová zpráva NS zaslaná omylem, nebo vznikl-li nějaký problém při zpracování této datové zprávy, např. NS byl doručen poškozený dokument, který se nepodařilo zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem apod.

8. Zasílání informačních dopisů  

V agendách Cdo, ICdo, NSČR, Tz, Tdo je odesílateli (dovolateli, jinému účastníkovi nebo jeho právnímu zástupci) zaslán pověřeným zaměstnancem NS informační dopis, a to prostřednictvím datové schránky nebo poštou (v případě, že odesílatel datovou schránku nemá), o zaevidování dokumentu (spisu) pod spisovou značkou a přidělení věci konkrétnímu senátu podle platného rozvrhu práce. Povinnost zaslat informační dopis není žádným právním předpisem stanovena a nelze se jeho zaslání domáhat.