Řízení o předběžné otázce podle čl. 267 SFEU

Řízení o předběžné otázce je zakotveno v článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví: Článek 267 Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se: a) výkladu Smluv, b) platnosti a výkladu aktů přij 

Předběžné otázky Nejvyššího soudu podané k Soudnímu dvoru Evropské unie

1. Věc C-514/10 Wolf Naturprodukte Předběžná otázka: Jelikož se dovolání týkalo sporného výkladu článku 66 nařízení Brusel I, a to zda pro založení působnosti tohoto nařízení pro účely uznání a výkonu rozhodnutí je nezbytné, aby v době vydání tohoto rozhodn 

Předběžné otázky ostatních českých soudů

České soudy působící od vstupu České republiky do Evropské Unie 1. 5. 2004 jako soudy evropské mají možnost, v některých případech povinnost, Soudnímu dvoru EU podle čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie klást předběžné otázky týkající se výkladu či plat