Oddělení analytiky a srovnávacího práva

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu vzniklo na konci roku 2005 (původně pod názvem zahraniční oddělení) s vědomím toho, že jako vrcholný orgán nového členského státu Evropské unie musí i Nejvyšší soud České republiky řádně aplikovat evropské právo.

Už v době před 1. květnem 2004 věnoval Nejvyšší soud České republiky značnou pozornost vzdělávání soudců v oblasti evropského práva a také jazykovému vzdělávání. Cílem projektu Předběžné otázky k Evropskému soudnímu dvoru, který oddělení analytiky a srovnávacího práva organizovalo v době našeho přistoupení, byla simulace pokládání předběžných otázek k Soudnímu dvoru na základě případových studií.

Vstupem České republiky do Evropské unie se možnosti spolupráce Nejvyššího soudu s dalšími Nejvyššími soudy členských států a s evropskými soudy otevřely naplno. Oddělení analytiky a srovnávacího práva tak zajišťuje aktivní účast Nejvyššího soudu v Síti předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie, v Evropské asociaci soudců pracovně právních soudů a v Evropském právním institutu.

Aktivity oddělení analytiky a srovnávacího práva se však nevyčerpávají spoluprací Nejvyššího soudu na evropském či mezinárodním poli. Jednou ze stěžejních prací oddělení analytiky a srovnávacího práva se stává odborná, komparativní a rešeršní práce pro potřeby soudců zdejšího soudu i soudců nižších soudů na všech jejich úrovních.