Soudcovská unie ČR uděluje Cenu Jana Vyklického JUDr. Mojmíru Putnovi

Bývalý předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Mojmír Putna si již brzy slavnostně převezme Cenu Jana Vyklického. Ocenění, udělované za mimořádné počiny v justici, zřídilo profesní sdružení soudců teprve v roce 2018 jako vzpomínku na bývalého prezidenta unie Jana Vyklického. 

Plaketa „Bene meritus“ za celoživotní přínos justici pro JUDr. Ivu Brožovou

Plaketou „Bene meritus" za celoživotní přínos justici ocenila v uplynulém týdnu ministryně spravedlnosti Marie Benešová bývalou předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou. Mezi 13 vyznamenanými osobnostmi je i dlouholetý předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu, dnes předseda Krajského soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal. 

Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu: „České soudy prozatím obstály ve výzvách, které jim přinesla pandemie onemocnění Covid-19. Tato mimořádná událost se prozatím neprojevila negativně na kvalitě a efektivitě české justice“.

„České soudnictví v období pandemie Covid-19“ – takto nazval svůj příspěvek, se kterým vystoupil v pátek 22. října 2021 na VIII. Sněmu České advokátní komory v Praze, předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy. Ph.D. Zaměřil se v něm především na právní otázky související s pandemií, které vyvstaly v civilním a trestním právu. Zmínil proto rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2021, sp. zn. 15 Tdo 110/2021, ve kterém Nejvyšší soud precizoval podmínku uplatňování přísnějšího postihu za krádeže spočívající v tom, že tento trestný čin byl spáchán za „jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí“. 

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy vystoupil na shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, ve svém příspěvku rozvinul témata soudcovské etiky, úsilí o zřízení nejvyšší rady soudnictví a uzákonění institutu emeritního soudce

Petr Angyalossy jako vedoucí týmu 23 soudců, kteří v loňském roce vytvořili Etický kodex soudce ČR, opakovaně připomíná, že inspirací jemu a jeho kolegům byl už dříve zavedený etický kodex, který vypracovala Soudcovská unie ČR, přesněji etické zásady chování soudce schválené na 15. Shromáždění zástupců sekcí Soudcovské unie v roce 2005 v Brně. Znovu tedy poděkoval členům Soudcovské unie za jejich zásluhy o prosazování soudcovské etiky, za kvalitní zpracování jejich původních vlastních pravidel a ochotu i do budoucna napomáhat k šíření a dodržování etického chování také mezi soudci, kteří nejsou členy unie. 

Setkání trestních soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího soudu Slovenské republiky v Trenčianských Teplicích

Trenčianské Teplice hostí ve dnech 19. až 21. října tradiční setkání trestních soudců Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího soudu Slovenska. Odborný program se opírá o dvě vybraná ústřední témata: Specifika dovolacího řízení v České republice a na Slovensku; Specializovaný trestní soud Slovenské republiky a okresní soudy v krajských městech. Jednání se účastní předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy a místopředsedkyně Nejvyššího soudu Slovenska Andrea Moravčíková. 

JUDr. Roman Fiala obdržel prestižní právnické ocenění, bronzovou medaili Antonína rytíře Randy

Při slavnostním ceremoniálu v pražském Karolinu obdržel v pátek 15. října JUDr. Roman Fiala, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, v letech 2011 až 2020 místopředseda Nejvyššího soudu, bronzovou medaili Antonína rytíře Randy. Uznávané ocenění bylo Romanu Fialovi uděleno za významný přínos pro občanské právo, zejména pak pro jeho zásluhy v oboru práva dědického, a zároveň za dlouholetou aktivní spolupráci s Jednotou českých právníků, která medaile uděluje. 

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. října 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 13. října 2021, jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud zamítl dovolání žalobkyně, vnučky uznávaného žurnalisty Ferdinanda Peroutky, a současně odmítl dovolání protistrany, žalované České republiky – Ministerstva financí, ve sporu o výroky, které o Ferdinandu Peroutkovi pronesl prezident Miloš Zeman

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 6. října ztotožnil se závěry, ke kterým dospěl už odvolací Městský soud v Praze, když za některé žalované výroky, konkrétně ty, ve kterých Miloš Zeman Ferdinandu Peroutkovi přisuzoval autorství článku „Hitler je gentleman“, a které skutečně zasáhly do osobnostních práv žalobkyně, nařídil Ministerstvu financí, aby se za Českou republiku vnučce Ferdinanda Peroutky omluvilo. Jiné výroky pak Nejvyšší soud v souladu s právním názorem nižší instance v dovolacím řízení označil za hodnotící subjektivní soud prezidenta, který učinil Miloš Zeman na obsahově reálném základu. Za ty se Česká republika omlouvat nemusí. 

Soudní systémy v České republice a Rakousku se mohou vzájemně inspirovat, jsou si stále velmi blízké jak po stránce procesní, tak i v pohledu na řešení obdobných hmotněprávních otázek

S takřka dvouletým zpožděním způsobeným koronavirovou krizí se ve dnech 5. až 6. října 2021 uskutečnila dlouho plánovaná návštěva předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouské republiky Elisabeth Lovrek na Nejvyšším soudu v Brně. Spolu s paní předsedkyní do Brna na pozvání předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho zavítali také místopředseda Nejvyššího soudu Rakouska Matthias Neumayr a soudci Gottfried Musger a Erich Schwazenbacher. Rakouská strana opakovaně při jednáních konstatovala, že vzájemná podobnost obou soudních systémů je mnohem větší, než si doposud naši jižní sousedé uvědomovali. 

Právě vychází třetí letošní číslo čtvrtletníku Nejvyššího soudu AEQUITAS

Chystané novinky ve vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, shrnutí zahraničních pracovních cest předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D., rozhovor s vedoucí personálního oddělení Hanou Pazderovou o tom, jak je těžké adekvátně zaplatit kvalitní soudní zapisovatelky/zapisovatele nebo referenty a představení soudní knihovny. To jsou témata, která nabízí právě vydávané třetí číslo našeho elektronického čtvrtletníku AEQUITAS. Přejeme Vám příjemné počtení.