Činnost Nejvyššího soudu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Nejvyšší soud je podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR (viz § 7 zákona č. 159/2006) a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Všichni soudci ČR, jejichž jména jsou zapsána do Centrálního registru oznámení, jenž sestavuje Ministerstvo spravedlnosti ČR, jsou povinni podávat oznámení na Nejvyšší soud periodicky ve lhůtách daných § 12 zákona o střetu zájmů. Oznámení se zasílají Nejvyššímu soudu pouze v písemné podobě na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 79/2017 Sb. Nejvyšší soud oznámení uchová až po dobu pěti let ode dne skončení výkonu funkce soudce. Oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců jsou neveřejná (viz § 14 odst. 3 zákona č. 159/2006), nelze se proto domáhat informací z nich ani pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Přístup k informacím, které jsou v jednotlivých oznámeních obsaženy, mají pouze subjekty přímo vyjmenované v § 14b odst. 3 zákona o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace k činnosti Nejvyššího soudu podle zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje soudcům vedoucí oddělení střetu zájmů Nejvyššího soudu Ing. Ivana Zámečníková, a to na telefonním čísle 541 593 581 nebo také prostřednictvím e-mailu
stret.zajmu(zavináč)nsoud.cz.


Aktuální informace:

Nejvyšší soud zveřejňuje oficiální verze formulářů oznámení určené výhradně pro soudce vycházející z oficiální verze formulářů oznámení Ministerstva spravedlnosti.

30. ledna 2024 – Zveřejněn formulář průběžného oznámení za rok 2023.


Všeobecné informace:

Oznámení se podává písemně Nejvyššímu soudu. Všem soudcům doporučujeme, aby se při zasílání oznámení řídili Všeobecnými informacemi a doporučeními ve věci zákona o střetu zájmů. Pokud jste tyto informace neobdrželi, rádi Vám je zašleme.Oznamovací povinnosti soudce nezbavuje ani dlouhodobá pracovní neschopnost, či čerpání mateřské, rodičovské dovolené nebo dočasné zproštění výkonu funkce, s výjimkou soudců zproštěných výkonů funkce soudce na základě ustanovení § 99 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Oznámení se podává i v případech, kdy nenastala žádná oznamovací povinnost, tj. že oznámení je prázdné.

Zároveň upozorňujeme, že oznámení ve verzi interaktivního formuláře lze plnohodnotně používat pouze v programech Microsoft Excel verze 2013 a vyšší.


Jednotlivé druhy oznámení:

1. Průběžné oznámení

Průběžné oznámení podává soudce ve lhůtě nejpozději do 30. června kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, po celou dobu výkonu funkce.

Průběžné oznámení za rok 2023

Soudci, kteří byli k 1. lednu 2024 ve výkonu funkce, mají povinnost učinit průběžné oznámení za předchozí kalendářní rok, tj. za rok 2023.

Toto oznámení se podává ve lhůtě nejpozději do 1. července 2024.

Průběžné oznámení zahrnuje informace o vykonávaných činnostech, nově nabytém majetku a příjmech za kalendářní rok 2023 a informace o výši existujících a dosud nesplacených závazků k 31. prosinci 2023. U soudcù, kteří zahájili výkon funkce v průběhu roku 2023, bude toto oznámení zahrnovat výše uvedené informace za část roku, po kterou byli ve výkonu funkce, tj. od data zahájení výkonu funkce (datum složení slibu) do 31. prosince 2023.

Průběžné oznámení za rok 2023
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ3Průběžné oznámení za rok 2023
OZ3/01Pokyny k vyplnění průběžného oznámení
-
OZ3/02Desatero pro vyplnění průběžného oznámení
-


2. Výstupní oznámení

Ukončení výkonu funkce v roce 2024


V případě, že došlo k ukončení výkonu funkce, má soudce povinnost podat výstupní oznámení - číslo tiskopisu OZ2, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost do Centrálního registru oznámení zapsalo Ministerstvo spravedlnosti, které má povinnost informovat soudce o zápisu do Centrálního registru oznámení jakožto i o datu, dokdy je povinen podat toto oznámení.

Současně je soudce povinen do 30. června roku, v němž ukončí/ukončil výkon funkce, podat průběžné oznámení za předcházející kalendářní rok.


Výstupní oznámení
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ2Výstupní oznámení – ukončení výkonu funkce v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024OZ 2 výstupní - od 1.1.2024.xlsxOZ 2 výstupní - od 1.1.2024.xlsx
OZ2/01Pokyny k vyplnění výstupního oznámení
-
OZ2/02Desatero pro vyplnění výstupního oznámení
-

3. 
Vstupní oznámení

Soudce, který
zahájil výkon funkce, je povinen podat vstupní oznámení - číslo tiskopisu OZ1, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byl zapsán Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení.

Ministerstvo spravedlnosti informuje soudce o zápisu do registru oznámení a o datu, dokdy je povinen podat oznámení.


Vstupní oznámení
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ1Vstupní oznámení
OZ1/01Pokyny k vyplnění vstupního oznámení
-
OZ1/02Desatero pro vyplnění vstupního oznámení včetně návodu na vyplnění části Věci nemovité
-Metodika a pokyny k vyplnění oznámení:


Metodika a pokyny
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ6Metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů
-
OZ8Nápovědy pro vyplnění oznámení veřejného funkcionáře
-
OZ9Návod na vyplňování Oddílu III. – část Věci nemovité (průběžné a výstupní oznámení)
-Jakékoliv připomínky a podněty k formulářům prosím zasílejte na adresu:
stret.zajmu(zavináč)nsoud.cz.Historie událostí:


Průběžné oznámení za rok 2020 podávané v termínu do 30. 6. 2021


Průběžné oznámení za rok 2020
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ3Průběžné oznámení za rok 2020


Průběžné oznámení za rok 2021 podávané v termínu do 30. 6. 2022


Průběžné oznámení za rok 2021
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ3Průběžné oznámení za rok 2021


Průběžné oznámení za rok 2022 podávané v termínu do 30. 6. 2023

Průběžné oznámení za rok 2022
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ3Průběžné oznámení za rok 2022


Výstupní oznámení - ukončení výkonu funkce v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023Výstupní oznámení za rok 2023
Číslo tiskopisuNázev
Klasický tiskopis
Interaktivní formulář
OZ2Výstupní oznámení – ukončení výkonu funkce v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023