Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "informační zákon"), může každý požádat o poskytnutí informací. Nejvyšší soud poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost může být podána ústně, tj. i telefonicky, nebo písemně a to i elektronicky nebo telefaxem.

Ústně (i telefonicky) podané žádosti se vyřizují neformálně a není o nich vedena evidence. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li ji za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

Postup při podávání písemné žádosti je upraven v § 14 informačního zákona. Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nejvyššímu soudu a že se žadatel domáhá informace podle informačního zákona. Fyzická osoba dále uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace je 15 dnů a začíná běžet ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění či doplnění na Nejvyšší soud. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit nejvýše o 10 dnů.

Pokud žadatel ve 30 denní lhůtě nedoplní na výzvu Nejvyššího soudu zákonem vymezené údaje a nedostatek údajů o žadateli současně brání vyřízení žádosti, bude žádost odložena.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Nejvyšší soud žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Nejvyšší soud rozhodne o odmítnutí žádosti.
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Nejvyššího soudu, ten žádost ve lhůtě 7 dnů od jejího podání odloží.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Nejvyšší soud nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace. Trvá-li žadatel na přímém vyřízení žádosti, Nejvyšší soud mu ji poskytne, pokud se ovšem nejednalo o žádost podanou elektronicky a současně byl žadateli již dříve sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se požadovaná informace nachází.

Pokud Nejvyšší soud žádosti nevyhoví, vydá o tom v 15 denní lhůtě od podání žádosti rozhodnutí o odmítnutí.

Informační zákon stanovuje omezení práva na poskytnutí informace v ustanoveních § 7 až § 12, přičemž povinný subjekt - Nejvyšší soud - zejména neposkytne informace o probíhajícím trestním řízení a o rozhodovací činnosti soudů.

Informace podle informačního zákona lze získat na telefonním čísle 541 593 162 nebo lze dotaz zaslat písemně na adresu Nejvyššího soudu - Burešova 20, 657 37 Brno. Je také možné dotaz zaslat elektronicky na adresu: podatelna@nsoud.cz případně i faxem na číslo 541 212 917. K vyřizování žádostí o informace podle informačního zákona je pověřen Mgr. Václav Vlček (poradce pro otázky zák. č. 106/1999 Sb.).

O informace může žadatel též požádat prostřednictvím formuláře s předepsanými údaji pro fyzické i právnické osoby (podle § 14 zákona) a jeho zasláním na adresu Nejvyššího soudu (i elektronicky). Formulář je k dispozici také na podatelně Nejvyššího soudu.

Informace podle § 5 zákona jsou zveřejněny na podatelně budovy Nejvyššího soudu, kde je také možnost pořízení kopií.

V některých případech požaduje Nejvyšší soud úhradu za poskytnutí informací, které vyžadují rozsáhlé vyhledávání, případně jsou s poskytnutím informace spojené zvýšené náklady.

Poskytnutí těchto informací je vázáno zaplacením stanovené úhrady. Jestliže stanovená úhrada nebude žadatelem ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení jejího oznámení provedena, bude žádost podle § 17 odst. 5 informačního zákona odložena. Po zaplacení úhrady budou žadateli informace poskytnuty ve lhůtě 15 dnů ode dne připsání úhrady na účet Nejvyššího soudu.

Opravné prostředky
Proti rozhodnutím a postupům Nejvyššího soudu při poskytování informací podle informačního zákona je možné podat opravný prostředek (odvolání, stížnost), o nichž rozhoduje nadřízený orgán. Opravné prostředky se podávají přímo k povinnému subjektu. Nadřízeným orgánem Nejvyššího soudu v oblasti poskytování informací podle informačního zákona je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odvolání proti odmítnutí žádosti o informace
Pokud Nejvyšší soud žádosti nevyhoví, vydá o tom v 15 denní lhůtě od podání žádosti rozhodnutí o odmítnutí. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání podle § 16 informačního zákona.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat na základě některého z důvodů uvedených v § 16a informačního zákona žadatel:
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost se podává k povinnému subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení dle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 informačního zákona.

Sazebník poplatků

Formulář žádosti o poskytnutí informací pro fyzické osoby

Formulář žádosti o poskytnutí informací pro právnické osoby