Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva (ISSN 2464-8531) je čtvrtletník, jehož cílem je přehlednou a čtivou formou informovat o novinkách z oblasti evropského práva. Naleznete v něm odborné příspěvky a komentáře, přehledy judikatury Soudního dvora Evropské unie i Evropského soudu pro lidská práva, informace o nově předložených předběžných otázkách Soudnímu dvoru EU, přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu s evropským prvkem, jakož i informace o činnosti a aktivitách zahraničního oddělení NS ČR.

Bulletin je určen zejména soudcům a asistentům Nejvyššího soudu. Informace v něm zveřejňované se proto omezují na oblasti, jež jsou z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu relevantní. Doufáme však, že náš bulletin přispěje též k rozšíření povědomí o evropském právu a jeho aplikaci Nejvyšším soudem mezi širší odbornou veřejností. Jednotlivá čísla Bulletinu můžete nalézt na našich webových stránkách nebo Vám ho budeme rádi zasílat do Vaší e-mailové schránky. V případě zájmu napište e-mail na adresu international@nsoud.cz a v předmětu uveďte „bulletin na e-mail“.

Pokud se přihlásíte k odběru Bulletinu, Vaše e-mailová adresa bude zařazena do elektronické databáze odběratelů a bude využívána pouze pro pravidelné zasílání Bulletinu. Právním titulem zpracování je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tento údaj neuvádíme veřejně a neposkytujeme jej třetím stranám. Souhlas s uložením e-mailové adresy a její využívání pro zasílání Bulletinu lze kdykoli vzít zpět, a to odhlášením odběru na e-mailovou adresu international@nsoud.cz s uvedením předmětu„odhlášení odběru bulletinu“. Vaše e-mailová adresa bude uchovávána v naší databázi po dobu 3 let, pak bude vymazána, pokud nepotvrdíte Váš zájem o další zasílání Bulletinu. Před uplynutím tříleté lhůty Vám bude zaslán informační e-mail. Další informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů naleznete v Prohlášení o zpracování osobních údajů na Nejvyšším soudu v oblasti agend nespadajících do výkonu soudních pravomocí zde.

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva
ISSN 2464-8531
Redakce: Petr Barták, Jan Bena, Lukáš Boháček, Lívia Ivánková, Ladislav Kováč, Anna Skrášková Jan Strya

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2021

Máme pro Vás letošní podzimní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát Vám nabízíme pravidelný přehled zajímavých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních vrcholných soudů. K opatřením spojeným s pandemickou situací se vyjádřila kupř. francouzská Ústavní rada, která rozhodla o souladnosti vyžadování zdravotního průkazu a příslušných kontrolních povinností při vstupu na určitá místa či k určitým službám s Ústavou; opačně se pak vyjádřila v otázce předčasného skončení pracovního poměru na dobu určitou ve vztahu k povinnosti domácí izolace. Bez zajímavosti pak není ani např. rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, jenž se zaobíral otázkou ústavnosti referenda o zkrácení konkrétního volebního období Národní rady, přičemž dospěl k závěru o jeho rozporu s materiálním jádrem Ústavy. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2021

Přinášíme Vám další letošní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát Vám představujeme anotace vybraných rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Z rozhodovací praxe vnitrostátních vrcholných institucí vybíráme kupř. rozhodnutí francouzské Státní rady, ve kterém se vyjádřila k implementaci práva EU v kontextu uchovávání identifikačních, lokalizačních a provozních údajů o připojení, a to ve světle francouzských ústavních měřítek.  

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2021

Přinášíme Vám letošní jarní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. Opět se můžete těšit na pravidelný přehled vybraných rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie i vnitrostátních vrcholných soudů. Souladem postupu vnitrostátních orgánů při předávání osob na základě evropského zatýkacího rozkazu s Listinou základních práv Evropské unie se zabýval německý Spolkový ústavní soud, jenž dospěl k závěru, že postup těchto orgánů v dané věci dostatečné posouzení nezahrnoval. Britský Nejvyšší soud se např. zabýval otázkou vztahu postavení soukromých řidičů, kteří pracují pro společnosti typu Uber, a dovodil, že s ohledem na jejich vztah podřízenosti a závislosti se optikou relevantní právní úpravy nacházeli v pozici zaměstnanců. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2020

Představujeme Vám letošní poslední číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. Ani na konci roku tak nepřijdete o vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva či vrcholných evropských soudů. Z rozhodovací praxe posledně jmenovaných soudů stojí za povšimnutí např. rozsudek francouzského Cour de Cassation ze dne 25. listopadu 2020, ve kterém byla v kontextu směrnice Rady 78/855 řešena právní otázka trestní odpovědnosti nástupnické společnosti za jednání zanikající společnosti, ke kterému došlo před fúzí sloučením. Tento soud dospěl k závěru, že za určitých okolností k přechodu této trestní odpovědnosti dojít může.  

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2020

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší pravidelný přehled právních informací se zaměřením na rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a v neposlední řadě i zahraničních vrcholných soudů. Tentokrát jsme si pro Vás připravili mimo jiné následující rozhodnutí. Za zmínku jistě stojí, že kupř. Nejvyšší soud Spojeného království se ve věci [2020] UKSC 32 zabýval zajímavou otázkou, zda je slučitelné s právem na ochranu soukromí ve smyslu čl. 8 Úmluvy, pokud je osoba trestně stíhána a odsouzena na základě soukromé komunikace, kterou za tímto účelem s obviněným zastřeně vedla jiná soukromá osoba. Rozhodl, že k zásahu do práva na ochranu soukromí nedošlo, neboť povaha komunikace takovou ochranu nezasluhuje. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2020

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší pravidelný přehled právních informací se zaměřením na rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a v neposlední řadě i zahraničních vrcholných soudů. Pozornost odborné veřejnosti byla v posledních měsících věnována například rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, který ve svém nálezu sp. zn. 2 BvR 859/15 ze dne 5. 5. 2020 dospěl k závěru, že Evropská centrální banka překročila svým rozhodnutím z roku 2015 o spuštění programu nákupů dluhopisů veřejného sektoru kompetence svěřené Evropské unii, neboť dostatečně neposoudila přiměřenost přijatých opatření. Německý vrcholný soud tak učinil navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie na německým soudem předloženou předběžnou otázkou uvedl, že Evropská centrální banka svým rozhodnutím kompetence nepřekročila. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2020

Oddělení analytiky a srovnávacího práva vám představuje letošní jarní číslo čtvrtletníku mapujícího dění v oblasti evropského práva. Opět vám přinášíme zajímavé novinky z oblasti rozhodovací praxe vybraných zahraničních vrcholných soudů, Evropského soudu pro lidská práva, stejně jako Soudního dvora Evropské unie.  

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva vám představuje letošní poslední číslo čtvrtletníku mapujícího dění v oblasti evropského práva. I v tomto vydání naleznete zajímavá rozhodnutí vrcholných evropských soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Německý Spolkový ústavní soud se v anotovaných rozhodnutích blíže zabývá svým referenčním rámcem a kritériem přezkumu v kontextu práva Evropské unie. Rozhodl, že do budoucna bude v případech plně harmonizované úpravy právem EU přímo aplikovat Listinu základních práv EU a nikoli německý základní zákon, přičemž vůbec poprvé tak i zároveň učinil. Naopak v situaci, kdy o plně harmonizovanou úpravu právem EU nepůjde, bude (s drobnou výjimkou) obecně aplikovat pouze základní zákon, u něhož lze vycházet z domněnky, že dodržuje úroveň lidskoprávní ochrany vyžadovanou Listinou základních práv EU. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva si pro Vás opět připravilo čerstvé novinky a zajímavá rozhodnutí evropských soudů. Ačkoliv navzdory očekávání prozatím nedošlo k vystoupení Spojeného království z Evropské unie, v oblasti evropského práva se mnohé událo. Nejvyšší soud Spojeného království měl v souvislosti se snahou vlády vyjednat co nejlepší dohodu o podmínkách vystoupení příležitost vyjádřit se k otázce souladu prorogace Parlamentu Spojeného království s právem. Ve Francii se pak Kasační soud věnoval aktuální problematice náhradního mateřství a zajímavá rozhodnutí vydaly i české vrcholné soudy. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva si pro Vás opět připravilo čerstvé novinky a zajímavá rozhodnutí evropských soudů. Z judikatury nejvyšších soudů členských států Evropské unie jsme se zaměřili na rozsudek francouzského Kasačního soudu v otázce posouzení smlouvy o úvěru uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která obsahovala jeho automatické zesplatnění v případě skončení pracovního poměru, v kontextu vnitrostátní spotřebitelské legislativy. Dále stojí za zmínku rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království, který se ve svém rozsudku zabýval problematikou mezinárodní příslušnosti při posouzení žaloby na náhradu škody způsobené dceřinou společností, která byla uplatněna vůči dceřiné společnosti (se sídlem mimo EU) a současně vůči společnosti mateřské (se sídlem v EU).