Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva (ISSN 2464-8531) je čtvrtletník, jehož cílem je přehlednou a čtivou formou informovat o novinkách z oblasti evropského práva. Naleznete v něm anotace rozsudků evropských vnitrostátních vrcholných soudů, Soudního dvora Evropské unie i Evropského soudu pro lidská práva.

Bulletin je určen zejména soudcům a asistentům Nejvyššího soudu. Informace v něm zveřejňované se proto omezují na oblasti, jež jsou z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu relevantní. Doufáme však, že náš bulletin přispěje též k rozšíření povědomí o evropském právu a jeho aplikaci Nejvyšším soudem mezi širší odbornou veřejností.

Jednotlivá čísla Bulletinu můžete nalézt na našich webových stránkách nebo Vám ho budeme rádi zasílat do Vaší e-mailové schránky. V případě zájmu napište e-mail na adresu international@nsoud.cz a v předmětu uveďte „bulletin na e-mail“.

Pokud se přihlásíte k odběru Bulletinu, Vaše e-mailová adresa bude zařazena do elektronické databáze odběratelů a bude využívána pouze pro pravidelné zasílání Bulletinu. Právním titulem zpracování je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tento údaj neuvádíme veřejně a neposkytujeme jej třetím stranám. Souhlas s uložením e-mailové adresy a její využívání pro zasílání Bulletinu lze kdykoli vzít zpět, a to odhlášením odběru na e-mailovou adresu international@nsoud.cz s uvedením předmětu„odhlášení odběru bulletinu“. Vaše e-mailová adresa bude uchovávána v naší databázi po dobu 3 let, pak bude vymazána, pokud nepotvrdíte Váš zájem o další zasílání Bulletinu. Před uplynutím tříleté lhůty Vám bude zaslán informační e-mail. Další informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů naleznete v Prohlášení o zpracování osobních údajů na Nejvyšším soudu v oblasti agend nespadajících do výkonu soudních pravomocí zde.

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva
ISSN 2464-8531
Redakce: Lívia Ivánková (vedoucí), Jan Bena, Anna Čermáková, Patrik Provazník, Jana Zápotocká

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2024

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přinášíme Vám jarní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva, které má opět ambici přispět k rozjasnění Vašich dnů prostřednictvím informování o zajímavých rozhodnutích vybraných zahraničních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Přidáváme rovněž přehled obsahu nového čísla Výběru Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi, informace o nedávných rozhodnutích tohoto soudu proti České republice či o mezinárodním Newsletteru francouzského Kasačního soudu.  

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2023

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přinášíme Vám poslední letošní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva, jež má ambici zpříjemnit Vám zimní čas řadou zajímavých rozhodnutí vybraných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva i Soudního dvora Evropské unie. V návaznosti na mezinárodní konferenci, která se na Nejvyšším soudě konala v září tohoto roku při příležitosti 30. výročí jeho existence v Brně, se s Vámi rovněž podělíme o rozhovor s předsedou Soudního dvora Koenem Lenaertsem. Kromě toho nově zařazujeme sekci o Výběru rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi, který Nejvyšší soud vydává v elektronické podobě a který obsahuje překlady vybraných konečných rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva spolu s autorskými komentáři členů redakční rady.  

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2023

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přinášíme Vám podzimní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva, které, jak věříme, Vás v nynějším podzimním období povzbudí, zahřeje a třeba i k Vám domů či do kanceláře přenese alespoň trochu radosti z rozhodovací praxe vybraných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva i Soudního dvora Evropské unie. Pro větší efekt zahřátí případně doporučujeme čtení Bulletinu kombinovat s teplým čajem... Z vnitrostátních vrcholných soudů by Vás mohl zaujmout nález slovenského Ústavního soudu, který dospěl k závěru, že prvostupňový soud postupoval příliš formalisticky při posouzení účelnosti nákladů na právní zastoupení. Ty byly původně přiznány žalobci, který se nechal zastoupit advokátní kanceláří, v níž byl jediným jednatelem. Postupem prvostupňového soudu podle soudu Ústavního došlo k porušení relevantních práv plynoucích z Ústavy i Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2023

Přinášíme Vám nové číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva s nadějí, že Vás v současném letním období osvěží čerstvými informacemi z rozhodovací praxe vybraných vnitrostátních vrcholných soudů, Evropského soudu pro lidská práva i Soudního dvora EU. Z vnitrostátní judikatury Vás může zaujmout např. rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora, který posuzoval otázku přidělení zvířete jednomu či druhému z rozvádějících se manželů. Mimo jiné rozhodl, že pro účely porozvodového vypořádání majetku se zvířata považují za věc a je nutné posoudit, který z manželů měl ke zvířeti silnější emocionální pouto, přičemž naopak není relevantní, ke kterému z manželů má silnější citovou vazbu samotné zvíře. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2023

Přinášíme Vám letošní první číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. Jako obvykle jsme zařadili z našeho pohledu zajímavá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie i některých zahraničních vrcholných soudů. Jedná se o jarní číslo, což se, doufáme, odráží i v pestrém výběru „čerstvých a šťavnatých“ rozhodnutí. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2022

Představujeme Vám letošní poslední číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. Ani na konci roku tak nepřijdete o vybraná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie či vrcholných evropských soudů.  

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2022

Přinášíme Vám další letošní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát jsme si pro Vás připravili zajímavá rozhodnutí nejen vrcholných vnitrostátních soudů, ale i Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Z rozhodnutí vrcholných evropských vnitrostátních soudů jsme tentokrát vybrali kupř. rozhodnutí švédského nejvyššího soudu, který se zabýval způsobem aplikace Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, a to zejména ve vztahu ke kolizním normám nařízení Řím I. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2022

Přinášíme Vám další letošní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát Vám představujeme přehled vybraných zajímavých rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Z rozhodovací praxe vnitrostátních vrcholných institucí jsme tentokrát vybrali například. rozhodnutí francouzského Kasačního soudu, ve kterém se vyjádřil k otázce, zda výpověď daná zaměstnavatelem komikovi za pronesený vtip, jehož obsah odporoval podmínkám pracovní smlouvy, znamenala nepřiměřený zásah do jeho svobody projevu coby zaměstnance. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2022

Přinášíme Vám letošní první číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát se můžete těšit na anotace vybraných zajímavých rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Z rozhodnutí vnitrostátních soudů jsme vybrali rozsudek francouzského Kasačního soudu, který se věnoval otázce zákazu nošení náboženských či jiných symbolů u advokátů daného vnitřním předpisem komory a dospěl k závěru, že takovýto zákaz projevem diskriminace nebyl. Za povšimnutí stojí i rozhodnutí maďarského Ústavního soudu, který se v rámci výkladu integrační klauzule ústavy, která umožňuje společný výkon určitých pravomocí Maďarska v rámci EU, zevrubně zaobíral problematikou nedostatečně účinného výkonu pravomocí a ústavní identity. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2021

Představujeme Vám letošní poslední číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát se můžete těšit na pravidelný přehled vybraných rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních vrcholných soudů, jež spatřily světlo světa v průběhu posledních tří měsíců. Ve stručnosti se zaměříme např. na dvě nedávná rozhodnutí polského Ústavního tribunálu, ve kterých se vyjádřil ke slučitelnosti Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a unijního práva s polskou ústavou. Ten dospěl k relativně kontroverzním závěrům, když konstatoval jejich neslučitelnost s polským ústavním pořádkem.