Prohlášení o zpracování osobních údajů na Nejvyšším soudu v oblasti výkonu soudních pravomocí

V souladu s čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále s § 8 a § 27 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve spojení s § 122c až § 122e zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), poskytuje tímto Nejvyšší soud (dále též „NS“), jako správce osobních údajů, základní kontaktní údaje a obecný přehled o tom, jak zpracovává osobní údaje fyzických osob v souvislosti s výkonem svých soudních pravomocí, jakož i o právech fyzických osob v postavení subjektů údajů. 

Prohlášení o zpracování osobních údajů na Nejvyšším soudu v oblasti agend nespadajících do výkonu soudních pravomocí

V souladu s čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále též „zákon o zpracování osobních údajů“), poskytuje tímto Nejvyšší soud (dále též „NS“), jako správce osobních údajů, základní kontaktní údaje a obecný přehled o tom, jak zpracovává osobní údaje fyzických osob, které nejsou zaměstnanci NS, jakož i o právech fyzických osob v postavení subjektů údajů. 

Právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); Zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích; Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů