Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Ročenka Nejvyššího soudu 2023

Dovolujeme si Vám představit Ročenku Nejvyššího soudu 2023, ve které naleznete informace o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Soudcům občanskoprávního a obchodního kolegia se podařilo v roce 2023 snížit průměrnou délku civilního dovolacího řízení. V předkládané Ročence naleznete také statistiky, seznamy soudců a vybraná rozhodnutí, která kolegia považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje vnitrostátní i zahraniční vztahy Nejvyššího soudu a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu. Přejeme Vám příjemné čtení.

Ročenka Nejvyššího soudu 2023

Aktuální dění

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. června 2024

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 12. června 2024, jsou součástí této tiskové zprávy.

České soudnictví si v evropském srovnání vede opět velmi dobře

Evropská komise dnes zveřejnila letošní vydání pravidelného srovnávacího přehledu EU Justice Scoreboard 2024. Komise sestavuje podrobná data v součinnosti s kontaktními osobami za jednotlivé soudní systémy. Dokument pravidelně vzniká ve spolupráci s Komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ), Evropskou sítí rad pro justici (ENCJ), Sítí předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (NPSJC), Sdružením státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA-Europe), Evropskou sítí pro hospodářskou soutěž, Eurostatem a dalšími aktéry.

Nejvyšší soud zavedl nové kritérium pro přiznání odškodnění za ztížení společenského uplatnění, které má být posouzeno podle předchozí právní úpravy

Nejvyšší soud (NS) v senátě složeném z předsedy Pavla Simona, který byl zároveň i soudcem zpravodajem, a soudců Miroslava Hromady a Viktora Sedláka se zabýval dovoláním žalobkyně, která se žalobou domáhala na žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti zaplacení částky 5 000 000 Kč s příslušenstvím jako náhrady újmy na zdraví spočívající ve ztížení společenského uplatnění, které jí mělo vzniknout v souvislosti s trestním stíháním.

Správci aplikací a dozorčí úředníci soudů Jihomoravského kraje se setkali na pracovní schůzce v Sále Františka Vážného

Dne 6. června 2024 se konala v Sále Františka Vážného pracovní schůzka správců aplikací a dozorčích úředníků soudů Jihomoravského kraje. Schůzky se zúčastnilo 24 zaměstnanců okresních soudů Jihomoravského kraje, Městského a Krajského soudu v Brně, kteří uvítali možnost si v rámci tohoto pracovního jednání prohlédnout budovu Nejvyššího soudu a seznámit se s jeho historií. Během pracovní schůzky, které se zúčastnila i správkyně aplikací Nejvyššího soudu paní Dita Prudká, zaměstnanci soudů řešili otázky související s jejich pracovní činností, předávali si zkušenosti a příklady dobré praxe. Pracovní schůzky správců aplikací a dozorčích úředníků Jihomoravského kraje probíhají pravidelně několikrát ročně.

Archiv aktualit

Nejvyšší soud si v loňském roce připomněl 30 let své novodobé existence

Třicetileté výročí svého fungování v Brně si Nejvyšší soud připomněl hned několika akcemi. Jednou z nich byla nedávná mezinárodní konference pod názvem „Role nejvyšších soudů při poskytování účinné právní ochrany“. Mezi účastníky byli předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, předsedkyně Nejvyššího soudu Nizozemska Dineke de Groot, předseda Nejvyššího soudu Finska Tatu Leppänen, místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk, soudci Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn a Michal Bobek a předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Pavel Simon. Na konferenci bylo prezentováno video o historii Nejvyššího soudu, ale i o jeho současné roli a fungování. Video je nyní veřejně k dispozici  ZDE.