Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 20/2016

Dne 7. února 2016 obdržel Nejvyšší soud žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. Městského soudu v Praze 1 T 2/2009 a sp. zn. Vrchního soudu v Praze 5 To 3/2014. Tuto žádost eviduje Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 20/2016. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 18/2016

V žádosti o poskytnutí informace pod sp. zn. Zin 18/2016 pisatel požadoval zaslání anonymizovaných rozsudků ve věci dvou mediálně známých kauz Ing. K.S. a ex-manažerů společnosti H-Systém. Vzhledem k tomu, že požadované informace již byly zveřejněny na webových stránkách Nejvyššího soudu, odkázal povinný subjekt v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na již zveřejněnou informaci. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 17/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 4. února 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 17/2016. K uvedené žádosti, obsahující celkem čtyři dotazy, k jednotlivým otázkám uvedl: 1) Institut zákonného soudce byl v „našem“ soudnictví uzákoněn již v historicky první ústavě Československé republiky z roku 1920. A to konkrétně v § 94, odst. 2, zákona 121/1920 Sb., kde se uvádí: „Nikdo nesmí býti odňat svému zákonnému soudci.“ 2) V části, kdy žadatelka položila následující otázku: „Kdy Krajský soud v Brně změnil podmínky pro výběr přísedících a odkaz na původní a nový rozvrh práce?“, Nejvyšší soud sdělil, že v tomto bodě žádost o d k l á d á. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 16/2016

Na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 1. února 2016, kterou Nejvyšší soud obdržel tentýž den a která je vedena pod sp. zn. Zin 16/2016, odeslal povinný subjekt žadateli požadovaná anonymizovaná rozhodnutí ve věcech sp. zn. 20 Cdo 1601/98-129, sp. zn. 30 Cdo 1569/2006-163, sp. zn. 28 Cdo 2611/2010 a sp. zn. 28 Cdo 2837/2010-308. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 15/2016

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28. ledna 2016, kterou Nejvyšší soud obdržel tentýž den a která je vedena pod sp. zn. Zin 15/2016, obsahovala požadavek na sdělení čísla jednacího Nejvyššího soudu ve věci obviněného Ing. M. V. , roč. 1969, proti rozhodnutí okresního soudu v Teplicích sp. zn. 7 T 66/2012. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 26. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „IZ“), konkrétně o zaslání kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2015, sp. zn. 11 Tdo 1081/2015. Tuto žádost povinný subjekt eviduje pod sp. zn. Zin 11/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 14/2016

Na základě žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28. ledna 2016, kterou Nejvyšší soud obdržel tentýž den a která je vedena pod sp. zn. Zin 14/2016, o zaslání obsahu připomínek Nejvyššího soudu k materiálu Ministerstva spravedlnosti „Resortní strategie pro rozvoj eJustice pro léta 2016-2020“ sdělil povinný subjekt následující: Co se týká připomínek Nejvyššího soudu k výše uvedenému materiálu, soud s celkovým záměrem rozvoje eJustice souhlasí s tím, že jde o záměr zajímavý a hodný podpory. 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 13/2016

Pod sp. zn. Zin 13/2016 eviduje Nejvyšší soud žádost o zaslání kopie rozhodnutí ve věci 5 Tdo 1449/2014. Nejvyšší soud této žádosti vyhověl a ve lhůtě, stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadateli - advokátovi - zaslal anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí. 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 12/2016

Pod sp. zn. Zin 12/2016 eviduje Nejvyšší soud žádost o zaslání kopie rozhodnutí ze dne 29. června 2015 ve věci 23 Cdo 7/2013. Nejvyšší soud této žádosti vyhověl a ve lhůtě, stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadateli - advokátovi - zaslal anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 9/2016

Nejvyšší soud obdržel 21. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 , kterou vede pod sp. zn. Zin 9/2016. V odpovědi pisatelce povinný subjekt sdělil, že o zapsání údajů o odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů ČR rozhodl v případě jejího rodinného příslušníka, pana E. G., roč. 1966, Nejvyšší soud dne 30. ledna 2004 usnesením pod sp. zn. 11 Tcu 9/2004.