Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 80/2015

Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 80/2015 žádost o poskytnutí anonymizované verze spisu, která se týká konečného rozhodnutí v trestní věci odsouzeného A. P. a skutků, jichž se dopustil dne 27. února 2001 v Plzni, kde způsobil pod vlivem alkoholu tragickou d 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 79/2015

Tazatelka se v žádosti, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 79/2015, dotazovala na průměrné lhůty řízení na občanskoprávním a obchodním úseku soudu v letech 2010 až 2014. Nejvyšší soud v odpovědi informoval tazatelku o tom, že přesné statistiky  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 78/2015

V žádosti, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 78/2015, se advokátní kancelář dotazovala, zda u Nejvyššího soudu aktuálně probíhá jakékoliv řízení, kde by figuroval jako jeden z účastníků její konkrétní zahraniční klient. V případě, že takové ří 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 77/2015

Žadatel se na základě informačního zákona č. 106/1999 Sb. obrátil na Nejvyšší soud s dotazem na lhůty, v průběhu roku 2010, ve kterých soud rozhodoval ve věcech občanských a ve věcech obchodních o přiznání odkladného účinku dovolání. Nejvyšší soud rozho 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 76/2015

Žadatel se obrátil na Nejvyšší soud s prosbou, aby tato instituce vyplnila jím předložený dotazník s otázkami z oblasti investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy, včetně státem zřízených institucí. Dotazník žadatel zaslal jako materiál, kte 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 73/2015

Žadatelka nejprve Nejvyššímu soudu zaslala ve své žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. souhrn desítek parcelních čísel z katastru nemovitostí a dotazovala se na to, zda uvedené parcely figurují v některém z restitučních sporů, o kterých rozhodoval  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 74/2015

K žádosti o poskytnutí informace, týkající se místa zveřejnění konkrétního rozhodnutí, Nejvyšší soud tazateli odpověděl, že požadované rozhodnutí je vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 292/2015 a je v anonymizované podobě veřejně k dispozici prostřednictvím vyhledáva 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 71/2015

Fyzická osoba žádala o informace z konkrétního spisu. Přestože nebyl spis v dané době ještě v anonymizované podobě k dispozici k nahlédnutí veřejnosti, Nejvyšší soud tazateli odpověděl na jeho otázku už z toho důvodu, že na podobné otázky z téhož spisu  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 70/2015

Vzhledem k tomu, že uvedená žádost až na svoji formu a způsob podání byla zcela identická s předchozí žádostí tazatele, kterou Nejvyšší soud vede pod Zin 35/2015 a na kterou již dříve odpověděl, byl tazatel odkázán právě na zmíněnou dřívější odpověď. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 69/2015

Fyzická osoba žádala o informace z řízení, kde figurovala jako jeden z účastníků. Konkrétně směřoval dotaz k tomu, do jaké míry jsou soudy I. a II. stupně vázány právním názorem Nejvyššího soudu. V obecné rovině platí pro respektování rozhodnutí Nejvyššíh