Odpovědnost státu za škodu [ Odpovědnost státu za újmu ], § 36 odst. 1 zák. č. 240/2000 Sb.

Krizové opatření, jehož předmětem je omezení či zákaz maloobchodního prodeje a které je přijato ve formě usnesení vlády, je ve smyslu § 36 odst. 1 zák. č. 240/2000 Sb. provedeno v okamžiku, kdy nastaly jeho škodu působící účinky, přičemž není právně významné, že se poškozený omezení stanovenému krizovým opatřením podrobil dobrovolně. 

Bankovní záruka, § 2029 odst. 1, 2 o. z., § 2034 odst. 1 o. z., § 2035 odst. 1, 2 o. z., § 2039 odst. 1, 2 o. z.

V případě vystavení bezpodmínečné bankovní záruky ve prospěch třetí osoby dlužník nemá žádný zákonný ani smluvní titul k tomu, aby výstavci (bance) znemožnil poskytnout věřiteli (beneficientovi) plnění z bankovní záruky. Dlužník nemůže požadovat, aby banka věřiteli v souladu se záruční listinou neplnila či uplatňovala námitky, o nichž záruční listina mlčí. 

Bezdůvodné obohacení; příslušnost soudu mezinárodní; příslušnost soudu místní, čl. 4 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1215/2012, čl. 7 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1215/2012

Nesouvisí-li žaloba na vydání bezdůvodného obohacení se smluvním vztahem mezi stranami a nemá-li současně ani původ v deliktním či kvazideliktním jednání žalovaného, nemá žalobce k dispozici na výběr danou příslušnost podle článku 7 odst. 2 nařízení Brusel I bis. 

Lichva (o. z.); neplatnost právního jednání (o. z.), § 580 o. z., § 588 o. z., § 1796 o. z.

K absolutní neplatnosti lichevní smlouvy, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru, přihlédne soud i bez návrhu. 

Uznání dluhu; forma právních jednání (o. z.) [ právní jednání (o. z.) ]; právní úkony, § 561 odst. 1 o. z., § 2053 o. z., § 3028 o. z., § 40 odst. 3 obč. zák., § 558 obč. zák

Datum vyhotovení prohlášení o uznání dluhu není obligatorní obsahovou náležitostí tohoto právního úkonu (právního jednání). 

Správa (správce) společné věci (o. z.), § 1128 o. z., § 1129 o. z.

Nepřijali-li spoluvlastníci rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud; podání návrhu není vázáno na lhůtu uvedenou v § 1128 odst. 3 o. z. 

Okamžité zrušení pracovního poměru; pracovní kázeň; doručování, § 38 odst. 1 písm. a) zák. práce, § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce, § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce, § 334 odst. 1 zák. práce, § 334 odst. 2 zák. práce ve znění do 29. 7. 2020, § 336 zák. práce ve znění do 29. 7. 2020, § 243e odst. 1 o. s. ř.

V rozporu s právní úpravou doručování obsaženou v zákoníku práce (zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 30. 6. 2019) není, doručuje-li zaměstnavatel do vlastních rukou zaměstnance písemnost, u níž takový postup nestanoví ustanovení § 334 odst. 1 zák. práce ani smlouva nebo vnitřní předpis. Přistoupí-li zaměstnavatel v takovém případě k doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, podléhá její doručení režimu ustanovení § 336 zák. práce, nikoli tedy obecným pravidlům dojití projevu vůle podle občanského zákoníku. 

Odpovědnost státu za nemajetkovou újmu [ Odpovědnost státu za újmu ]; zadostiučinění (satisfakce); kompenzační řízení; dědění, § 12 o. z., § 1475 odst. 2 o. z., § 2009 odst. 2 o. z., § 6 zákona č. 82/1998 Sb., § 14 zákona č. 82/1998 Sb., § 15 zákona č. 82/1998 Sb.

Uplatnění nároku na zadostiučinění za nemajetkovou újmu zůstavitelem u úřadu uvedeného v § 6 zákona č. 82/1998 Sb. postupem podle § 14 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. není uplatněním práva u orgánu veřejné moci ve smyslu § 1475 odst. 2 o. z. 

Insolvenční správce; odměna, § 38 IZ., § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb.

Odměna insolvenčního správce se ve smyslu ustanovení § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 38 odst. 1 insolvenčního zákona určuje z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek i tehdy, jde-li o více přihlášek téhož věřitele. Právo insolvenčního soudu postupovat u takto určené odměny podle § 38 odst. 3 věty druhé insolvenčního zákona tím není dotčeno. 

Smlouva o obchodním zastoupení, čl. 7 odst. 1 směrnice 86/653/EHS, čl. 8 směrnice 86/653/EHS, čl. 10 směrnice 86/653/EHS, čl. 17 odst. 2 směrnice 86/653/EHS, § 659a odst. 1 obch. zák., § 659b obch. zák., § 660 odst. 1 obch. zák., § 669 odst. 1 obch. zák.

Provizemi, které obchodní zástupce ztrácí ve smyslu § 669 odst. 1 písm. b) obch. zák., nejsou provize z již uskutečněných obchodů, na něž má obchodní zástupce právo ze smlouvy o obchodním zastoupení, nýbrž provize, které by obdržel v případě hypotetického trvání smlouvy za obchody uskutečněné po ukončení smlouvy se zákazníky, které pro zastoupeného získal, jakož i s dosavadními zákazníky, s nimiž rozvinul významně obchod.