Ochrana osobnosti; právo na čest; neoprávněný zásah; nemajetková újma; odpovědnost státu za škodu; nesprávný úřední postup; osoba veřejně známá; presumpce neviny, § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., § 31a zákona č. 82/1998 Sb., čl. 6 sdělení č. 209/1992 Sb., čl. 38 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb.

Právo na projednání věci v přiměřené době, které je obsahově shodné s právem na projednání věci bez zbytečných průtahů ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základní práv a svobod, mají i účastníci správních řízení, na něž dopadá čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nebo jejichž předmětem je základní právo nebo svoboda, a to bez ohledu na to, zda na dané správní řízení navazoval soudní přezkum. 

Společné jmění manželů; bezpodílové spoluvlastnictví; majetkové poměry manželů; zánik společného jmění manželů; dispartita podílů; pořízení majetku; smlouva o půjčce, § 143 obč. zák.

Majetkové hodnoty, které jeden z manželů získal jako plnění ze závazkového právního vztahu, jehož rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a který převzal bez souhlasu druhého, jsou součástí společného jmění manželů; součástí společného jmění nejsou dluhy, které pro něj ze závazkového právního vztahu vyplývají. Byly-li na pořízení majetkových hodnot ve společném jmění manželů použity prostředky opatřené takovým závazkem jen jednoho z manželů, který není součástí společného jmění manželů a který je povinen splnit jen zavázaný manžel po zániku manželství, nezakládá tato skutečnost při zániku společného jmění manželů nárok na vypořádání vnosu z odděleného majetku na společný majetek. K výlučnému závazku manžela, který takto majetkové hodnoty ve prospěch společného jmění manželů opatřil, může soud přihlédnout při vypořádání společného jmění manželů, např. při úvaze o disparitě podílů. 

Spoluvlastnictví; spoluvlastnický podíl; předkupní právo; převod vlastnického práva k nemovitosti; kupní smlouva, § 1124 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.

Předkupní právo spoluvlastníků podle § 1124 odst. 1 o. z., ve znění účinném do 31. 12. 2017, bylo omezeno pouze na ty případy, ve kterých bylo spoluvlastnictví jako majetkové společenství nově založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností. 

Správa společné věci; běžná správa; správce; péče o společnou věc; spoluvlastnictví; zastoupení; příkaz; běžný účet, § 237 o. s. ř., § 241a o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 243e odst. 1 o. s. ř., § 22 odst. 1 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 139 odst. 2 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 436 o. z., § 1128 o. z., § 1135 o. z., § 1400 o. z., § 2435 o. z., § 2662 o. z.

Jedná-li správce společné věci jako nepřímý zástupce spoluvlastníků, svým jménem uzavírá ohledně správy společné věci smlouvy s třetími osobami a plnění z těchto smluv dále poskytuje spoluvlastníkům, je vůči jednotlivým spoluvlastníkům aktivně legitimován k vymáhání toho, co jsou povinni zaplatit za takto poskytnutá plnění (služby, dodávky vody, energií apod.) 

Ochrana osobnosti; právo na čest; neoprávněný zásah; nemajetková újma; odpovědnost státu za škodu; nesprávný úřední postup; osoba veřejně známá; presumpce neviny, § 11 obč. zák., § 13 obč. zák., § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.

Veřejný projev člena vlády učiněný v rámci jeho pravomoci, jímž byla porušena presumpce neviny, je nesprávným úředním postupem podle § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., který zakládá povinnost státu odčinit nemajetkovou újmu dotčené osobě. Presumpci neviny porušuje vyjádření veřejného činitele, že osoba obviněná z trestného činu (či jen podezřelá) je vinná, předtím než jí vina byla prokázána zákonným způsobem. Z tohoto pohledu je zásadní rozdíl mezi tvrzením, že někdo je pouze podezřelý ze spáchání trestného činu, a jasným prohlášením, že se dotyčná osoba dopustila daného činu, aniž by byla pravomocně odsouzena. 

Předběžné opatření; náhrada škody; odpovědnost za škodu; prevenční povinnost; označení výrobku; distribuce; propagace, § 77a odst. 1 o. s. ř., § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

2. 6. 2021 Jestliže soud vyhověl žalobě nebo jinému návrhu ve věci samé, nezakládá odpovědnost navrhovatele předběžného opatření za škodu nebo jinou újmu předběžným opatřením vzniklou jen to, že předběžné opatření předtím zaniklo právní mocí zamíta 

Společenství vlastníků jednotek; veřejný rejstřík; námitky; zápis do veřejného rejstříku; datové schránky; uznávaný elektronický podpis; doručování, § 22 zákona č. 304/2013 Sb., § 120 zákona č. 304/2013 Sb., § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 5 zákona č. 300/2008 Sb., § 8 zákona č. 300/2008 Sb., § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.

Fyzická osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby podle § 21 o. s. ř. (ve spojení s § 120 z. v. r.) může jménem právnické osoby učinit elektronické podání podle § 22 z. v. r. i ze své datové schránky (z datové schránky fyzické osoby podle § 8 odst. 1 zákona o elektronických úkonech). V takovém případě je podání podepsáno touto fyzickou osobou (§ 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech); je-li přitom z podání zřejmé, že je činí jménem právnické osoby např. jako předseda jejího statutárního orgánu [§ 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř.], jde o podání této právnické osoby učiněné a podepsané fyzickou osobou oprávněnou jednat za dotčenou právnickou osobu. 

Reorganizace; reorganizační plán; souhlas věřitelů; konkurs; roční obrat; účetnictví, § 1d odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., § 316 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.

Zvláštním právním předpisem ve smyslu ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona se rozumí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jestliže poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu bylo u dlužníka delší 1 roku, postupuje insolvenční soud při zkoumání přípustnosti reorganizace pro účely určení celkového ročního úhrnu čistého obratu dlužníka podle ustanovení § 1d odst. 2 zákona o účetnictví. 

Započtení pohledávky; námitka započtení; zánik závazku; právní jednání; výklad právních jednání; relativní neplatnost, § 1987 zák. č. 89/2012 Sb., § 556 zák. č. 89/2012 Sb., § 97 zák. č. 99/1963 Sb. a § 98 zák. č. 99/1963 Sb.

I. Nejistou nebo neurčitou ve smyslu § 1987 odst. 2 o. z. je zpravidla pohledávka, která je co do základu a (nebo) výše sporná (nejistá), a jejíž uplatnění vůči dlužníku formou námitky započtení vyvolá (namísto jednoznačného, tj. oběma dotčenými stranami akceptovaného zániku obou pohledávek v rozsahu, v jakém se kryjí) spory o existenci či výši pohledávky užité k započtení. II. Likvidita pohledávky užité k započtení je hmotněprávním předpokladem započtení; není-li taková pohledávka „jistá a určitá“, odporuje započtení ustanovení § 1987 odst. 2 o. z. a je zpravidla (relativně) neplatné. Dovolá-li se věřitel pohledávky, proti které je započítáváno, vůči dlužníku relativní neplatnosti jeho právního jednání (jednostranného započtení), účinky započtení nenastanou (pohledávka, proti které je započítáváno, nezanikne). 

Právo Evropské unie; eurokonformní výklad; odměna za práci; odpovědnost státu za škodu; náhrada škody; škoda, Úmluva 111/2009 Sb. m. s., § 8 zákona č. 82/1998 Sb.

Česká republika odpovídá za újmu způsobenou porušením práva Evropské unie rozhodnutím Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího, i když takové rozhodnutí nebylo pro nezákonnost zrušeno, jestliže: a) cílem porušeného unijního předpisu je přiznání práv jednotlivcům, b) porušení je dostatečně závažné, přičemž z důvodu zvláštní povahy funkce soudu je stát odpovědný jen ve výjimečném případě, kdy soudní rozhodnutí porušilo použitelné právo zjevným způsobem, a c) mezi porušením unijního předpisu a škodou existuje příčinná souvislost; tyto předpoklady musí být splněny kumulativně.